Projektové financování, akvizice nemovitosti a jejich správa, stavební právo

Ochrana osobních údajů

Advokátní kancelář AK G legal, s.r.o. je správcem osobních údajů ve vztahu ke svým klientům, smluvním partnerům a zaměstnancům (dále jen „subjekty údajů“), a je proto povinna dodržovat povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Zpracování osobních údajů subjektů údajů provádíme v souladu s Nařízením. Vždy respektujeme právo subjektů údajů na ochranu jejich základních práv a svobod, zejména jejich právo na ochranu osobních údajů a jejich soukromého a osobního života.

Při zpracování osobních údajů vycházíme z těchto základních zásad:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost – osobní údaje musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 • účelové omezení – osobní údaje musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • přesnost – osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • omezení uložení – osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • integrita a důvěrnost – osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje subjektů údajů jsme oprávněni zpracovávat, pouze pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena naše společnost;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Osobní údje subjektů údajů zpracováváme za účelem plnění smluv a výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie a plnění povinností vyplývajících ze smluv se zaměstnanci a z právních předpisů z oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení a sociální ochrany (zejm. zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti a dalších). Pro tyto případy zpracování Nařízení nevyžaduje zvláštní souhlas subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je v těchto případech zákonným i smluvním požadavkem.

Abychom mohli neustále zkvalitňovat naše služby, některé telefonní hovory našich zaměstnanců s klienty či smluvními partnery jsou monitorovány a nahrávky jsou automaticky archivovány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Toto zpracování osobních údajů provádíme jen s předchozím souhlasem subjektů údajů. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, v případě jeho neposkytnutí však nemusí být hovor uskutečněn. Subjekty údajů mohou svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena založena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Za výše uvedenými účely zpracováváme zejména adresní a identifikační údaje subjektů údajů – jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, adresa bydliště/sídla/kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, u zaměstnanců i některé osobní údaje ze zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu za účelem plnění povinností v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení a sociální ochrany). Osobní údaje získáváme od subjektů údajů a dále z veřejně dostupných zdrojů (například veřejných rejstříků).

Osobní údaje subjektů údajů zpracováváme vždy pouze v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení určených účelů (po dobu trvání smlouvy/pracovního vztahu a dále po dobu archivačních lhůt stanovených právními předpisy).

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně, přičemž oba tyto způsoby jsou důsledně zabezpečeny, tak aby nemohlo dojít k neoprávněnému a nahodilému přístupu třetích osob k osobním údajům a tím i k jejich zneužití.

Osobní údaje subjektů údajů jsou oprávněni zpracovávat naši zaměstnanci. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro naši společnost, nebo jiným subjektům pouze poskytnuty, aniž by tyto osoby osobní údaje dále zpracovávaly (zejména tak mohou být osobní údaje zpřístupněny orgánům veřejné správy, spolupracující IT společnosti a účetní společnosti), to vše za podmínek a v souladu s Nařízením. Zaměstnanci a ostatní subjekty mají smluvní či zákonnou povinnost mlčenlivosti o osobních údajích a případně i o opatřeních, která slouží k zabezpečení zpracování osobních údajů.

Subjekty údajů mají dle Nařízení právo na informace a přístup ke svým osobním údajům, opravu, výmaz a omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. V případě oprávněné žádosti je naše společnost povinna žádosti subjektu údajů vyhovět. Žádosti vztahující se k výše uvedeným právům mohou subjekty údajů zaslat písemně na adresu sídla společnosti, tj. AK G legal, s.r.o., Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1 nebo elektronicky na adresu gdpr@akglegal.cz, případně i jinými prostředky. O způsobu vyřízení žádosti bude žadatel informován nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti naší společností (tuto lhůtu je možné v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce, přičemž o takovém prodloužení naše společnost subjekt údajů vždy informuje).

Subjekty údajů mají dle Nařízení dále právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, domnívají-li se, že zpracováním jejich osobních údajů bylo porušeno Nařízení.

Totožnost a kontaktní údaje správce jsou uvedeny v záložce Kontakt.

Kontakt

AK G legal, s.r.o.

Letenská 121/8
118 00 Praha 1, Malá Strana
IČ: 02000768
DIČ: CZ02000768

Kontakt pro klienty

tel.: +420 257 199 409
e-mail: info@akglegal.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 214375