Advokátní kancelář

AK G legal, s.r.o. je česká advokátní kancelář poskytující poradenství a služby domácím i zahraničním subjektům, zastupující své klienty ve všech oblastech obchodu, průmyslu a podnikání v České republice a specializující se zejména na problematiku:

Naše služby

Právo obchodních společností

Komplexní právní servis při založení společnosti, přípravy příslušné dokumentace

Smluvní agendy s vedoucími pracovníky a statutárními orgány

Poradenství při kapitálových změnách (snižování a zvyšování kapitálu, příplatky mimo základní kapitál)

Akcionářské dohody

Fúze a akvizice

Provádění due diligence při akvizicích a fúzích

Vyjednávání a příprava transakční dokumentace

Právní poradenství při přeměnách (fúze, akvizice, štěpení)

Poradenství při nabídkách k převzetí a veřejných návrzích na koupi cenných papírů

Občanské právo, právo soudních sporů a rozhodčí řízení

Komplexní právní servis a zastupování ve věcech sporů
ze závazkových vztahů, zahrnující zejména:

Předsoudní analýzu všech právních dokumentů včetně důkazů, skutkového stavu a oprávněnosti nároků klientů

Poradenství a zastupování při přípravě právní dokumentace včetně předžalobních výzev, žalob, vyjádření, návrhů na předběžná opatření, odvolání, dovolání, obnov řízení apod.

Zastupování klientů u všech stupňů soudních řízení včetně dovolání a před státními orgány

Rozhodčí řízení

Zastupování klientů u rozhodčích soudů včetně mezinárodní arbitráže

Komplexní právní servis při vymáhání pohledávek i mimo Českou republiku

Zastupování klientů při výkonu rozhodnutí ve sporech s exekutory při provádění exekucí a souvisejících soudních sporech

Právo finanční a právo finančních a kapitálových trhů, Private equity

Kapitálové trhy

Právní poradenství obchodníkům s cennými papíry a ostatním subjektům kapitálového trhu

Právní poradenství investičním společnostem včetně zastupování před regulačními orgány

Finanční právo

Poradenství a vyjednávání úvěrových a s tím souvisejících dokumentací

Zajišťování instrumentů souvisejících s poskytováním financování a refinancování

Právní poradenství ve vztahu k povinnostem podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, při nabídkách k převzetí

Specializované poradenství pro private equity projektů a buy in a buy out transakcemi

Poradenství při financování private equity projektů a provádění due diligence

Insolvenční právo

Komplexní právní servis a zastupování v insolvenčních
záležitostech zahrnující zejména:

Analýzu všech právních dokumentů a důkazů včetně skutkového stavu před podáním insolvenčních návrhů

Zastupování klientů ve všech fázích insolvenčního řízení a souvisejících soudních sporech

Právo ochrany spotřebitele

Poradenství a zastupování v záležitostech ochrany spotřebitelů zejména u spotřebního úvěrování

Projektové financování, akvizice nemovitosti a jejich správa, stavební právo

Poradenství při vyjednávání syndikovaných a strukturovaných úvěrů

Provádění due diligence nemovitostí, vyjednávání kupních smluv, předání a převzetí nemovitosti

Poradenství a zastupování ve stavebních řízeních podle stavebního řádu a řízeních podle zákona o EIA-SEA

Advokátní kancelář AK G legal, s.r.o. se ve věci nedávno uveřejněného článku odkazuje na vyjádření svého klienta Bohemia Faktoring, a.s.

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. tímto vydává své prohlášení k nedávno uveřejněnému článku ohledně pohledávky, kterou má ve své správě.

V článku, ke kterému nebylo společnosti umožněno se před jeho uveřejněním jakkoliv vyjádřit, je uvedeno, že společnost postupuje v rozporu se zákonem a dále, že advokát zastupující dlužníka míní, že úrok z prodlení je nárokován v nezákonné výši. Toto tvrzení postrádá jakoukoliv zákonnou oporu a je účelově lživé.

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. spolupracuje vždy s ověřenými a důvěryhodnými obchodními partnery.

Bohemia Faktoring, a.s. nemá jakoukoliv pochybnost o postupu a pravosti sjednaných smluv, na jejichž základě vznikla postupovaná pohledávka.

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. postupovala přesně podle zákona a dle občanského soudního řádu zaslala dne 11.2.2020 prostřednictvím svého právního zástupce výzvu k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející žalobě. Tato výzva má za účel informovat klienta podrobně o povaze neuhrazené pohledávky a zároveň má přispět k možnému smírnému řešení. V předžalobní výzvě byly podrobně uvedeny veškeré právní skutečnosti případu.

V žádném případě zde nedošlo k neuvedení nebo zamlčení některého z podstatných údajů pohledávky.

Dne 21.2.2020 bylo advokátní kanceláři zastupující věřitele zaslán přípis advokáta zastupujícího klienta. V tomto přípise bylo uvedeno: nárok odmítáme a vznášíme námitku promlčení.

Po doručení tohoto přípisu byla pohledávka vyloučena z dalšího inkasa, když jsme námitku promlčení řádně vyhodnotili a akceptovali. Předmětná pohledávka tedy nebyla dále jakkoliv vymáhaná.

Co se týče námitky promlčení, tak zákon stanoví, že po uplynutí promlčecí doby pohledávka nadále trvá, ale dlužník ji může zaplatit pouze, pokud sám uzná za vhodné svůj závazek i po určité době splnit. Po uplynutí promlčecí doby je tak čistě na poctivosti dlužníka, zda a v jakém rozsahu svůj závazek splní. Proto je i námitka promlčení koncipována tak, že vyžaduje aktivní činnost dlužníka, který sdělí, že uplatňuje námitku promlčení, a z tohoto důvodu již svůj závazek nebude plnit. Společnost Bohemia Faktoring, a.s. vždy řádně vznesené a oprávněné námitky promlčení akceptuje.

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. vždy pečlivě analyzuje jednotlivé případy a tyto informace poskytuje svým klientům, aby klienti byli co nejlépe informováni o stavu svého případu, což se stalo i v tomto případě, kdy klient obdržel veškeré potřebné informace o vzniku, výši a výpočtu jeho závazku.

Není naším záměrem vymáhat částky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo sporné pohledávky. V případě, že nedojde k dohodě s klientem a nepodaří se případ vyřešit dohodou, tak vždy necháme o případu rozhodnout příslušný soud.

V této souvislosti považujeme za nutné doplnit, že medializovaný případ představuje v dosavadní činnosti společnosti zcela ojedinělou záležitost. Společnost Bohemia Faktoring, a.s. v podobných výjimečných případech postupuje vůči dlužníkům podle svých interních pravidel ještě daleko mírněji a vstřícněji, než jí ukládá zákon.

UPOZORNĚNÍ – MEDIALIZOVANÝ PŘÍPAD SE NETÝKAL SPOTŘEBITELE, ALE ZKUŠENÉHO PODNIKATELE ŽIVNOSTNÍKA, KDY PRÁVNÍ VZTAHY SE ŘÍDILY UZAVŘENOU LEASINGOVOU SMLOUVOU MEZI DVĚMA PODNIKATELI, KDY PŘEDMĚTEM SMLOUVY BYL LEASING MOTOROVÉHO VOZIDLA, NIKOLIV SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR.

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. vymáhá pouze zákonným způsobem a námi uplatňované nároky vždy vyplývají pouze ze smlouvy, kterou klienti uzavřeli s původním věřitelem, a jsou tedy oprávněné. Také vyhovíme klientům se splátkami a v možnosti řešení mimosoudní cestou, kterou preferujeme, abychom zbytečně nenavyšovali dluh o náklady řízení. Navíc jsme v této době vyhověli stovkám žádostí o odklad splátek, i když to není naše zákonná povinnost. Současně vždy doporučujeme klientům řešit své případné závazky dohodou tak, aby byli vymazáni z registrů dlužníků a zápisy v těchto registrech jim nekomplikovaly život do budoucna.

Co se týče úvah o nezákonnosti výše úroku z prodlení, tak zde je nutné sdělit, že tato výše byla sjednána mezi účastníky smlouvy jako podnikateli a vycházela z praxe roku 1996. Soudy opakovaně výši úroku z prodlení, která byla uvedena ve smluvní dokumentaci, přiznávaly a tato rozhodnutí jsou volně dostupná v anonymizované verzi na internetu. Dále je nutné odkázat na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 08. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2511/2008, kde se v odůvodnění uvádí, že Nejvyšší soud již ve svém rozsudku ze dne 30. července 1997, sp. zn. III. Odon 20/96, uveřejněném v příloze časopisu Právo a podnikání č. 10/1997 na str. IV formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého je nutné se v rozhodnutí zabývat jak důvody, které ke sjednání konkrétní výše úroku z prodlení vedly, a okolnostmi, které je provázely, tak důvody nesplnění zajištěného závazku, popřípadě i dopady přiznání sjednaného úroku z prodlení na osobu, vůči které je uplatňován. Pokud odvolací soud ve svém rozsudku uvedl, že vzal v úvahu okolnosti a důvody, které vedly k uzavření dohody o úroku z prodlení a které blíže konkretizoval, porovnával výše sankcí sjednaných v předmětné smlouvě o dílo k tíži jednotlivých smluvních stran a zabýval se rovněž důvody nesplnění zajištěného závazku, resp. i dopady přiznání sjednaného úroku z prodlení na osobu, vůči které je uplatňován, přičemž dovodil, že smluvní ujednání o úroku z prodlení v příslušné sazbě není v souzené věci v rozporu s dobrými mravy ve smyslu ust. § 39 obč. zák., popř. § 3 odst. 1 občan. zák., popř. § 265 obchod. zák., a nejde o sjednání nepřiměřeně vysokého úroku z prodlení, neodchýlil se od konstantní judikatury dovolacího soudu a jeho právní posouzení není v rozporu s hmotným právem. V medializovaném případě byl požadován úrok z prodlení o polovinu nižší, než Nejvyšší soud ČR považoval za přijatelné.

O případné nezákonnosti mohou rozhodovat pouze soudy, které vždy řádně posoudí konkrétní okolnosti případu, a nikoliv právní zástupce dlužníka nebo redaktor.

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. současně celou situaci pečlivě vyhodnocuje a zvažuje své další právní kroky, které v této věci učiní pro ochranu svých zákonných práv a oprávněných zájmů, chráněných právním pořádkem České republiky.

Kontakt

AK G legal, s.r.o.

Letenská 121/8
118 00 Praha 1, Malá Strana
IČ: 02000768
DIČ: CZ02000768

Kontakt pro klienty

tel.: +420 257 199 409
e-mail: info@akglegal.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 214375